News

7月 1, 2019
経済状況(ハノイ)|2019年上半期

経済状況(ハノイ)|2019年上半期

Read More
7月 1, 2019
経済状況(ホーチミン)|2019年上半期

経済状況(ホーチミン)|2019年上半期

Read More
1月 1, 2017
経済状況(ホーチミン)|2016年

経済状況(ホーチミン)|2016年

Read More
7月 1, 2016
貿易収支(ホーチミン)|2016年上半期

貿易収支(ホーチミン)|2016年上半期

Read More
7月 1, 2015
域内総生産(ハノイ)|2015年上半期

域内総生産(ハノイ)|2015年上半期

Read More
7月 1, 2014
企業形態別輸入額(ホーチミン)|2014年5月

企業形態別輸入額(ホーチミン)|2014年5月

Read More
7月 1, 2014
域内総生産(ホーチミン)|2014年上半期

域内総生産(ホーチミン)|2014年上半期

Read More
7月 1, 2014
企業形態別輸出額(ホーチミン)|2014年5月

企業形態別輸出額(ホーチミン)|2014年5月

Read More
7月 1, 2014
GDP(ホーチミン)|2014年上半期

GDP(ホーチミン)|2014年上半期

Read More
  • 1
  • 2