Nghiên cứu định tính

Nghiên cứu định tính

Chúng tôi là đối tác nghiên cứu định tính đáng tin cậy ở Việt Nam với thế mạnh trong việc tuyển đáp viên, quản lý phỏng vấn và thực hiện báo cáo. Dịch vụ nghiên cứu định tính của chúng tôi bao gồm:

  • Phỏng vấn nhóm tập trung (FGI)
  • Phỏng vấn sâu (IDI)
  • Phỏng vấn chuyên gia

Có khả năng mời đáp viên có hiểu biết sâu sắc như quan chức chính phủ, chuyên gia, đối thủ cạnh tranh, v.v.

Linh hoạt điều chỉnh cách tiếp cận phỏng vấn phù hợp với kết quả mục tiêu
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN